K.Szymanowski


Photos


shim07m.JPG (3389 bytes) shim09m.JPG (2872 bytes) shim14m.JPG (2094 bytes) shim15m.JPG (1991 bytes)
The Timoshovka village K.Szymanowski,
P.Kohansky, G.Fitelberg
Vienna, 1912
K.Szymanowski
and G.Fitelberg
1912
K.Szymanowski
and S.Spiss
1912
shim08m.JPG (2652 bytes) shim10m.JPG (3143 bytes) shim11m.JPG (3169 bytes) shim12m.JPG (3679 bytes)
K.Szymanowski
at the age of 15
K.Szymanowski K.Szymanowski
with his sister
Davos, 1930
K.Szymanowski
and P.Kohansky
Zakopane, 1932
shim16m.JPG (2190 bytes) shim17m.JPG (2893 bytes)
K.Szymanowski
1933
K.Szymanowski
1936